Ansökningsförfarande


Berättigade att söka medel är de som är descendenter, dvs ättlingar i rakt nedstigande led, till Elsbeth Funchs föräldrar Samuel Martin Nisser, född 1840 och hans maka Betty, född Wettergren 1846.

Ansökan om stöd skall göras av den sökande personligen via i första hand: e-post eller i andra hand med brev till styrelsen (se kontaktuppgifter nedan). Namn, postadress, e-postadress samt telefonnummer skall alltid anges i ansökan. Släktskap skall styrkas.

  • Ansökan skall vara väl motiverad.
  • En ekonomisk kalkyl skall bifogas. Medel beviljas till exempel för extra kostnader vid utlandsstudier och som hjälp till att finansiera kurslitteratur, resekostnader och förhöjda levnadsomkostnader.
  • Kvitton för inköp av litteratur och reskostnader skall redovisas.
  • Den studerande ombeds att skicka antagningsbevis den första terminen och därefter registerutdrag för varje ytterligare termin som medel söks för.
  • Ansökan skall inkomma senast  15 september för höstterminen eller 15 februari för vårterminen (se vidare under fliken stipendiefonden och rubriken Studieändamål).
  • Den sökande ska ange om medel söks från annat håll och redovisa detta så att inte det utgår dubbel ersättning för samma ändamål. Om det i efterhand visar sig att sökande erhållit dubbel ersättning kan den sökande bli återbetalningsskyldig.
  • Medel för studieändamål beslutas normalt för sex månader i taget.

Redogörelse
Redogörelse för hur medlen används skall tillsändas styrelsen efter avslutade studier eller motsvarande avslut.

Utbetalning
Styrelsens beslut meddelas skriftligen.

Kontaktuppgifter

E-post:  info@elsbethfunch.se.

Brev: c/o Eva Nisser, Fiskarbacken 12, 131 50 Saltsjö-Duvnäs