ANSÖKNINGSFÖRFARANDE

Observera att vi har ett ansökningsförfarande med en blankett som underlag för alla ansökningar.

Styrelsen understryker vikten av att ansökan ska vara fullständig, språkligt korrekt och att samtliga underlag ska bifogas som filer alltså inga inklistrade dokument i e-postmeddelanden. De bifogade filerna bör vara word eller pdf. Sökt bidragssumma ska tydligt framgå av blanketten och får inte enbart bifogas separat. Utrymmena i blanketten för att redogöra för släktskap, uppgifter om utbildning och motiv för ansökan et cetera, bör få plats i blanketten med normal textstorlek.

Är du som sökande osäker, ställ frågor i god tid så att komplett och korrekt ansökan inkommer senast på förfallodagen. Nedan finns tydlig information om vad som ska ingå i ansökan. Icke kompletta, felaktiga eller sent inkomna ansökningar behandlas inte.

Berättigade att söka medel är de som är descendenter, dvs ättlingar i rakt nedstigande led, till Elsbeth Funchs föräldrar Samuel Martin Nisser, född 1840 och hans maka Betty, född Wettergren 1846. Ange samtliga släktled.

Ansökan om stöd skall göras av den sökande personligen på blanketten nedan. Du skickar ansökan via e-post i första hand till kontaktuppgifterna på blanketten.
  • Ansökan skall vara väl motiverad. Försök att få in all information i själva blanketten.
  • En ekonomisk kalkyl skall bifogas, helst i själva blanketten. Medel beviljas till exempel för extra kostnader vid utlandsstudier och som hjälp till att finansiera kurslitteratur, resekostnader och förhöjda levnadsomkostnader.
  • Kvitton för inköp av litteratur och reskostnader skall redovisas men behöver inte föreligga vid ansökan.
  • Den studerande ombeds att skicka antagningsbevis den första terminen och därefter registerutdrag (studieresultat) för varje ytterligare termin som medel söks för.
  • Ansökan skall inkomma senast  15 september för höstterminen eller 15 februari för vårterminen (se vidare under fliken Släktfonden och rubriken Studieändamål).
  • Den sökande skall ange om medel söks från annat håll och redovisa detta så att  det inte utgår dubbel ersättning för samma ändamål. Om det i efterhand visar sig att sökande erhållit dubbel ersättning kan den sökande bli återbetalningsskyldig.
  • Medel för studieändamål beslutas normalt för sex månader i taget.

Redogörelse

Redogörelse för hur medlen används skall tillsändas styrelsen efter avslutade studier eller motsvarande avslut. Stiftelsen vill veta till vilken nytta medlem varit för descendentens utbildning och framtid.

Utbetalning
Styrelsens beslut meddelas skriftligen.

Kontaktuppgifter
E-post:  [email protected].
Brev: c/o Eva Nisser, Fiskarbacken 12, 131 50 Saltsjö-Duvnäs
Ladda ner ansökningsblankett