SLÄKTFONDEN

Medlens fördelning
Släktmedlen skall i enlighet med Elsbeth Funchs vilja fördelas i enlighet med nedanstående prioriteringsordning:
1. Studieändamål (se definition nedan) där den sökande är i behov av ekonomiskt stöd.
2. Understöd vid allvarlig sjukdom eller där nöd råder, särskilt till äldre medlemmar av släkten.

Descendenter
Enligt Elsbeth Funchs testamente skall stiftelsen ”understödja descendenter till brukspatron Martin Nisser och hans hustru Betty Nisser, född Wettergren”. I ansökan skall släktskapet framgå.

Prövning
Medel utgår till sökande som efter prövning i styrelsen kan anses vara berättigad till ekonomiskt stöd i enlighet med stiftelsens stadgar.

Studieändamål
Med studieändamål avses i huvudsak postgymnasiala studier i Sverige eller utomlands.
Stöd kan även ges till studierelaterad praktik. Studierna skall för att vara stipendieberättigade följa en kurs- eller studieplan. Studieplan skall bifogas.

Stöd till utbildning är skattefritt för mottagaren.

Allvarlig sjukdom och nöd
Styrelsen beslutar från fall till fall. Stöd vid allvarlig sjukdom och nöd betraktas ur skattesynpunkt som understöd och är skattepliktigt för mottagaren. Stiftelsen lämnar kontrolluppgift till Skatteverket.

Styrelse och administration
Margareta Nisser-Dalman, ordförande
Eva Nisser, ledamot och kamrerare
Betty Skawonius, ledamot